— Construiri şi reparaţii de şosele. — Electrizarea oraşului Bazargic. — Construcţia portului Balcic. — Noi lucrări edilitare in proect Batargic,

19 Iulie Luni a sosit în localitate noul primar al Balcicului, d. deputat George Fotino, directorul bibliotecii „I- I. C. Brătianu“ din Capitală şi preşedinte al org. partidului naţional liberal din judeţul nostru- D-sa a fost numit primar al staţiunii balneare Balcic. Instalarea noului primar s-a făcut în sala de recepţii a primăriei Balcic, în prezenţa d-lui prefect Enric Voinescu, a consiliului comunal şi a numeroase notabilităţi ale oraşului. Solicitând d-lui G. Fotino câteva date asupra programului de activitate a partidului naţional-liberal în jud. Caliacra, foarte amabil, d-sa ne-a comunicat următoarele :

—Ales preşedinte al org. partidului naţional-liberal din Caliacra, m’am simţit legat de soarta acestui judeţ, căutând să-i fiu de cât mai mare folos. Primul lucru la care m’am oprit când partidul naţionalliberal a venit la cârma ţării, a fost ca, împreună cu prietenul meu, d. prefect Enric Voinescu, să restabilim ordinea şi liniştea în judeţ, ceea ce s’a făcut. Prima noastră înfăptuire a fost să se dea locuitorilor băştinaşi diplomele pentru terenurile rurale verificate şi rămase în plina lor proprietate, cu preţ redus de 2,3 lei. Coloniştilor fraţi români veniţi de peste hotare, le-am făcut ca, prin legea propusă de mine, parlamentului, să le fie recunoscută cetăţenia română.

CONSTRUIRI ŞI REPARAŢII DE ŞOSELE

Faţă de starea dureroasă în care se găseau şoselele din judeţ, am obţinut de la Casa de depuneri un împrumut de 15 milioane lei, din care cu un milion 300 mii lei, judeţul a cumpărat o maşină de lucrat şoselele, având şi un plug de zăpadă şi care va sosi peste câteva zile, când va începe construirea şoselelor proiectate şi repararea celor vechi. Fără să fi avut vreun angajament, pe care să-l fi luat în timpul alegerilor, am pus toate stăruinţele pentru a înfiinţa o judecătorie în comuna I. G. Duca (fostă Casim). Judecătoria a fost înfiinţată mulţumită concursului pe care l-am găsit la d. Victor Antonescu, ministrul justiţiei, şi se va inaugura peste câteva zile. Am rezolvat astfel o mare dorinţă a populaţiei din acea regiune. Tot nordul şi vestul judeţului se va resimţi de activitatea acestei judecătorii. Locuitorii nu vor mai fi nevoiţi să facă zeci de km. până la Bazargic, ca până acum.

CONSTRUIREA PORTULUI BALCIC

„Vin ca primar al Balcicului, continuă d. Fotino. In acţiunea noastră pentru ridicarea economică a jud. Caliacra, am înţeles să avem în vedere portul Balcic, a cărei desvoltare este un imperativ al vremii.

Am reuşit să rezolv această problemă capitală din punct de vedere naţional şi economic, obţinând asentimentul guvernului pentru modernizarea portului Balcic, care se află astăzi în aceeaş stare de acum 100 de ani. N’aş putea să nu exprim marea mea gratitudine şi a întregii regiuni, d-lui ministru Richard Jfranusovici, pentru larga comprehensiune pe care a dovedit-o, dând Balcicului putinţa unei efective desvoltări economice. In acest scop, am obţinut de la ministerul comunicaţiilor aprobarea unui fond pentru începerea lucrărilor ca se vor ridica la circa 45—50 milioane lei. Peste câteva zile vom asista cu toţii la inaugurarea primelor lucrări în vederea construirii digului proectat şi la deschiderea carierelor de piatră necesare lucrărilor de îndiguire.

Având putinţa exportului cerealelor prin portul Balcic, agricultorii din Caliacra, vor obţine, la produsele lor, un plus de preţ de peste 30 milioane lei anual, iar statul român va fi făcut şi o operă de prestigiu şi de creaţie in această parte a ţării.

NEVOILE ORAŞULUI BAZARGIC

„Lipsa apei şi a luminii în oraşul Bazargic, — continuă d. Fotino,— ne preocupă in cel mai înalt grad Fac declaraţia că, dacă împrejurările politica vor îngădui, — şi am multe motive să afirm că vor îngădui, — că, în cel mult un an de zile, Bazargicul va avea lumină, poate şi apă- In ce priveşte alimentarea oraşului cu apă, se face in prezent, cu mijloace proprii, o reactivare a izvoarelor existente la Opancea şi Bogdanova, modernizând captajele vechi şi incercânduse noui captaje, în aşa măsură încât să se realizeze strictul necesar nevoilor populaţiei oraşului. In privinţa alimentării cu apă şi canalizării oraşului, suntem în tratative cu diferite case străine şi cred că, în scurtă vreme, rezultatul va fi fericit. Baza tratativelor este concesionarea, primăria Bazargic urmând să participe cu 25-30 la sută din valoarea lucrărilor. Cum comuna nu are banii necesari, nădăjduesc să obţin un împrumut.

NOUI OPERE EDILITARE LA BALCIC

„Ca primar al Balcicului, nădăjduesc să obţin de la guvern o subvenţie de două milioane lei spre a realiza câteva lucrări de mare însemnătate pentru acest oraş şi anume: construirea halelor, repararea radicală a bisericii catedrale, reînoirea şi completarea plantaţiilor oraşului, deschiderea unui frumos bulevard, larg de 16 metri, dealungul cheiului portului Balcic, pavarea cu lespezi de piatră a pieţii din faţa primăriei, locul de promenadă al vilegiaturiştilor.

Pentru călătoria în condiţiuni cât mai bune a vizitatorilor la Balcic, am stăruit şi s’a ataşat un vagon de dormit pentru Bazargic şi am satisfacţia să-l văd circulând plin. Deasemenea s’a ataşat un vagon direct Bucureşti la trenurile de dimineaţă.

VALORIFICAREA VĂII BATOVA

„Sper — subliniază d. George Fotino — şi voiu pune toate puterile mele, pentru asanarea regiunii paludice din valea Batovei (valea fără iarnă“), ceea ce va permite valorificarea plajei dela Ecrene, atât de minunată, precum şi punerea la adăpost a unei Întregi regiuni de paludism, care are o formă foarte pernicioasă“. Cu aceste declaraţii, convorbirea noastră cu d- G. Fotino s’a sfârşit. S. Jereghie

Lasă un răspuns